เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอำนาจ บุญเติม

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นายโกศล คนขยัน

  ครู

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางประยงค์ สินพูน

  ครู

 • thumbnail

  นางกนกพร พงศ์ธนากุล

  ครู

 • thumbnail

  นางบริสุทธิ์ ศิริปี

  ครู

 • thumbnail

  นางวรรณวิมล กินะรี

  ครู

 • thumbnail

  นางยุภาลักษณ์ ศรัทธามาก

  พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางจรีพร วงษ์คำ

  ครู

 • thumbnail

  นางหวานใจ พันธุวรรณ

  ครู

 • thumbnail

  นางสายใจ พลมณี

  ครู

 • thumbnail

  นายเจริญทรัพย์ แก้วหาญ

  ครูธุรการ

 • thumbnail

  นายทรัพย์สินทวี เนตรไร

  ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายแผนงานฯ

 • thumbnail

  นางหัทยา วงศ์แสนคำ

  ครู

 • thumbnail

  นายภนุวัฒน์ สุดาชม

  ครู

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ท.ราชันย์ เดชคำภู

  ครู

 • thumbnail

  นายวิรวุฒิ แสนโสม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนิลลัดดา สมศรีสุข

  ครู

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางพิมพ์ลภัส ทิพโชติ

  ครู

 • thumbnail

  นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์

  ครู

 • thumbnail

  นางพรทิภา มากมูลดี

  ครู

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ชาลี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาววัชราภรณ์​ สุวรรณมาโจ

  พนักงานราชการ

^