เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่อาเซียน
ปรัชญา           การศึกษาคือ  ความเจริญงอกงามของชีวิต

^